Zbog čega je važan kvalitetan finansijski izveštaj?

Da bi se obezbedio kvalitet finansijskih izveštaja, oni moraju da budu sastavljeni u skladu sa opšteprihvaćenim standardima.

Stepen poverenja građana u državu iznosi 47%, na globalnom nivou, pokayao je poslednji Edelmanov barometar poverenja iz 2019 (Edelman Trust Barometar 2019). Naime, samo mediji i država uživaju tako nizak nivo poverenja građana već duži niz godina i u ovom istraživanju su predstavljeni kao oblasti negativnog poverenja. Postavlja se pitanje kako povećati poverenje u državu. Jedan od načina je kroz veću transparentnost, između ostalog i u finansijskim izveštajima.

Izveštaji moraju biti u skladu sa standardima

Da bi se obezbedio kvalitet finansijskih izveštaja, oni moraju da budu sastavljeni u skladu sa opšteprihvaćenim standardima, a to su Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (International Financial Reporting Standards, IFRS) i Međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor (International Public Sector Accounting Standards IPSAS), odnosno Evropski računovodstveni standardi za javni sektor (EPSAS). Kad se primenjuju standardi kojima se definišu principi, odnosno osnov izveštavanja, onda je moguće koristiti finansijske izveštaje za potrebe poređenja poslovanja, rezultata i stanja u finansijama dve zemlje ili dva preduzeća. 

Javni sektor u dodatnoj obavezi

Javni sektor je dodatno u obavezi da građane izveštava o tome na koji način se koriste sredstva prikupljena naplatom poreza, doprinosa i različitih taksi, budući da su to sredstva građana poverena na raspolaganje državi i njenim organima. Informacija o tome na koji način se ona koriste tj. kako se njima upravlja mora da se smatra informacijom od javnog značaja koja treba da bude dostupna građanima. To se delimično postiže kroz transparentnost finansijskih izveštaja tj. obelodanjivanjem takvih informacija.

Od čega zavisi kvalitetan izveštaj?

Pitanje kvaliteta finansijskih izveštaja zavisi od toga u kojoj meri su sveobuhvatni, tačni, blagovremeni, jasni i koncizni. Nakon pročitanog izveštaja korisnik ne bi trebalo da ima veće nedoumice, uglavnom bi sve trebalo da mu bude jasno. Jezik u izveštaju trebalo bi da bude dovoljno kompleksan, drugim rečima tekst izveštaja bi trebalo da u dovoljnom meri obiluje stručnim terminima razumljivim pripadnicima struke, ali i korisnicima izvan nje koji koriste finansijske izveštaje u različite svrhe, makar to bilo samo za potrebe ličnog informisanja. 

Izveštaji važni zbog zaduživanja kod banaka

Često se dešava da se kompanije u privatnom sektoru zadužuju kod banaka prema odgovarajućim uslovima na osnovu kvaliteta sastavljenih finansijskih izveštaja. Pojedine kompanije uspevaju da ugovore povoljniju kamatu, jer imaju kvalitetne finansijske izveštaje i pozitivno mišljenje revizora. U svetu se u javnom sektoru takođe dešava da se budžetska sredstva raspodeljuju prema tome ko je i na kakav način koristio sredstva prethodnih godina, ali i na koji način je o tome izveštavao. Javni sektor se takođe zadužuje. Na osnovu adekvatno tj. kvalitetno pripremljenih finansijskih izveštaja moguće je sagledati nivo ukupne zaduženosti preduzeća, pa tako i javnog sektora. Takva vrsta transparentnosti je takođe važna za buduće uslove zaduživanja.

Izvor: Nova ekonomija

Foto: Pixabay / USA-Reiseblogger

 Prijava na newsletter

Pročitajte još: