Šta su transferne cene?

Transferne cene su cene po kojima se prodaju proizvodi i usluge između povezanih lica, kao i davanje međusobnih pozajmica i kredita. S obzirom da se radi o prometu između povezanih lica, postoji mogućnost za manipulisanje u cilju izbegavanja plaćanja poreza.

Transferne cene su cene po kojima se prodaju proizvodi i usluge između povezanih lica, kao i davanje međusobnih pozajmica i kredita. S obzirom da se radi o prometu između povezanih lica, postoji mogućnost za manipulisanje u cilju izbegavanja plaćanja poreza.

Transferne cene se često nazivaju i kontrolisanim transakcijama, zbog mogućnosti da se povezana lica dogovore oko korekcija i pomenutih manipulacija.

Svaka firma koja posluje sa povezanim pravnim licima u obavezi je da radi obračun transfernih cena.

Ko su povezana pravna lica?

Zakonom se povezana pravna lica, definišu kao odnosi povezanosti preko:

* Kapitala – vlasništva sa posedovanjem preko 25% vlasništva;

* Upravljačka funkcija – Pravna lica kod kojih ista fizička ili pravna lica učestvuju u upravljanju i kontroli ili kapitalu – rukovodeće funkcije (direktor, predsednik upravnog odbora)

* Rodbinski odnosi – kada je jedno pravno ili fizičko lice osnivač ili suosnivač više preduzeća koja međusobno rade. Znači kada vlasnici ili rukovodioci firmi posluju sa familijom

* Četvrti vid povezanosti i predmet analize poslovanja su poslovni odnosi sa firmama ili firmom koja ima sedište na teritoriji posebne jurisdikcije ili uobičajeni naziv “poreskog raja”

Zašto postoji obaveza provere transfernih cena – koji je cilj?

Sve države sveta, štite svoj budžet i vode računa da ne dolazi do nekontrolisanog odliva kapitala. Ni Srbija nije izuzetak. Nije retka pojava, da multinacionalne kompanije osnivaju ćerke firme ili ogranke u zemljama gde je poreska stopa niža nego u matičnoj državi, i na taj način prebacuju dobit iz jedne u drugu zemlju, da bi platili manji porez.

Provera poslovanja, da li su povezana lica radila po „kontrolisanim – transfernim cenama“ ili po cenama van dohvata ruke, ima za cilj proveru ispravnosti obračunatog i plaćenog poreza.

Takođe, firme sve češće preuzimaju posao banaka, te jedna drugoj pozajmljuju novac, posebno kada se radi o povezanim licima. Osoba koja radi studiju o transfernim cenama ima zadatak da proveri da li se radi o iscrpljivanju firme koja je primila pozajmicu sa visokom kamatnom stopom ili se radi o tržišnim kamatnim stopama.

Pod lupom su i firme koje daju svojim povezanim licima pozajmicu bez kamate, u tom slučaju državni organi kažu – „u redu, ne cenite svoj kapital, dajete ga na zajam bez kamate, ali država ne želi da se odrekne prihoda”– poreza na ne naplaćenu kamatu. Iz tog razloga davalac pozajmice bez kamate ima obavezu da iskaže kolika bi bila kamata da je naplaćena i na tu sumu plati porez.

Transakcije koje su predmet analize:

–> Promet proizvoda i usluga

–> Promet osnovnih sredstava (oprema, poslovni objekti, zemljište), i nematerijalne imovine (zaštitni znak, ineteltualna svojina, licence, trgovačke marke…)

–> Finansiranje – međusobne pozajmice, bez obzira da li su date sa ili bez kamate;

–> Zajedničko učešće u istraživanje i razvoj

Ko ima obavezu da dostavlja izveštaj o transfernim cenama?

Obavezu da dostave izveštaj o transfernim cenama imaju privredna društva i preduzetničke radnje koje posluju sa povezanim licima, ili sa kompanijama koje imaju sedište na teritoriji posebne jurisdikcije ili uobičajeni naziv “poreskog raja”.

Kako tržišni faktori utiču na transferne cene?

Jedna od značajnih karakteristika transfernih cena je da su uglavnom nezavisne od uticaja tržišnih faktora jer u slučaju kada povezana lica ulaze u transakcije među sobom, sva pravila po pitanju transakcija i finalnih cena se definišu unutar povezanih pravnih lica i samim tim direktno utiču na visinu prihoda prodavca odnosno visinu rashoda kupca što dovodi do kontrolisanja osnovica za oporezivanje oba pravna lica.

 

U računovodstvenoj agenciji Vizija Računovodstvo možete dobiti uslugu obračuna transfernih cena po veoma povoljnim uslovima, a poštujući najviše evropske standarde kvaliteta. Vaše je da popunite formular, a oni će vas kontaktirati u naredna 24h kako bi se detaljnije dogovorili oko saradnje.

Prijava na newsletter

Pročitajte još: